Đánh giá một công ty theo giá trị cơ bản


Để đánh giá một công ty theo giá trị căn bản nội tại của công ty, thông thường một người phân tích sẽ dựa vào các phân số tài chính, để xem mức độ lợi nhuận, khả năng quản lý vốn, cho phí.

Phân số tài chính sẽ được chia làm 6 loại: Tỷ lệ sinh lời, Tỷ lệ thanh khoản, Hệ số khả năng thanh toán, Tỷ lệ hiệu quả kinh doanh, Tỷ lệ bao phủ, Tỷ lệ triển vọng thị trường

Thông thường để đánh giá tổng quan, thì ta đánh giá các tỷ lệ này theo một giai đoạn thời gian (5 năm, 10 năm), để có thể đánh giá chính xác một công ty đang hoạt đông tốt hay không.

I. Tỷ lệ sinh lời

· Tỷ suất sinh lời là một loại thước đo tài chính được sử dụng để đánh giá khả năng tạo ra thu nhập của một doanh nghiệp so với doanh thu, chi phí hoạt động, tài sản trên bảng cân đối kế toán hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông theo thời gian, sử dụng dữ liệu từ một thời điểm cụ thể.

· Tỷ số khả năng sinh lời đánh giá khả năng của một công ty trong việc kiếm được lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc hoạt động, tài sản trên bảng cân đối kế toán hoặc vốn chủ sở hữu của cổ đông.

· Tỷ suất sinh lời cho biết một công ty tạo ra lợi nhuận và giá trị cho cổ đông một cách hiệu quả như thế nào.

· Kết quả tỷ số cao hơn thường có lợi hơn, nhưng những tỷ số này cung cấp nhiều thông tin hơn khi so sánh với kết quả của các công ty tương tự, kết quả hoạt động lịch sử của chính công ty hoặc mức trung bình của ngành.

Tỷ suất lợi nhuận bao gồm: