Biểu đồ cột
Biểu đồ cột là gì?

Biểu đồ cột là biểu đồ vẽ dữ liệu bằng cách sử dụng các cột hình chữ nhật để biểu thị tổng số quan sát trong dữ liệu của 1 danh mục. Biểu đồ cột có thể được hiển thị dưới dạng cột dọc, cột ngang, cột so sánh (nhiều cột sát nhau để so sánh giữa các giá trị) hoặc cột xếp chồng (cột chứa nhiều loại thông tin).

Biểu đồ cột thường được sử dụng trong phân tích tài chính để hiển thị dữ liệu. Khối lượng cổ phiếu là một dạng biểu đồ cột dọc thường được sử dụng. Biểu đồ tần suất là một ví dụ về biểu đồ cột được sử dụng trong phân tích thống kê, dùng để mô tả phân phối xác suất trong một số dữ liệu.


Hiểu về Biểu đồ cột

Mục đích của biểu đồ cột là truyền tải thông tin một cách nhanh chóng dưới dạng cột, hiển thị số lượng của một mục cụ thể. Trục tung của biểu đồ cột được gọi là trục y, trong khi trục hoành của biểu đồ cột được gọi là trục x.

Khi diễn giải biểu đồ cột, độ dài của cột xác định giá trị thể hiện trên trục y.

Trục x có thể là bất kỳ biến nào, chẳng hạn như thời gian, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), doanh thu hoặc dòng tiền. Trong giao dịch chứng khoán, biểu đồ cột thường được sử dụng để mô tả khối lượng giao dịch và sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ giá của chứng khoán.