BITCOIN theo góc nhìn Elliott Wave

Tiền số liệu đã chết?

Từ ngày đầu xuất hiện đã có nhiều dự báo tiền điện tử sẽ sớm chết đi, mặc dù vậy Bitcoin vẫn tiếp tục đi lên mặc dù có những giai đoạn điều chỉnh mạnh. Gần đây với sự siết chặt của chính phủ Trung Quốc và một số vùng lãnh thổ, tiền điện tử đã có bước sụt giảm mạnh và những dự báo về sự kết thúc của Bitcoin nhưng trên góc độ sóng Elliott, câu chuyện lại hoàn toàn khác.


Xu hướng dài hạn:

Trong suốt chiều dài lịch sử, Bitcoin đang đi trong một mô hình 5 sóng lớn với sóng I kết thúc vào năm 2014; sóng II từ nắm 2014 đến 2015; sóng III kéo dài từ nắm 2015 đến 2018; sóng IV kéo dài từ 2018 đến 2019; và sóng V bắt đầu từ 2019 cho đến nay.

Hình 1: Xu hướng dài hạn


Sóng V

Trong sóng V thì Bitcoin hiện chỉ đang nằm ở sóng 3 với đỉnh sóng 3.iii đã kết thúc vào tháng 4/2021; điều này có nghĩa là Bitcoin hiện đang nằm giữa sóng V mà thôi.

Hình 2: Sóng V