Các chỉ số cần chú ý khi phân tích một công ty BHPNT


Các chỉ số hoạt động


Bộ ba chỉ số hoạt động combined ratio, expense ratio và loss ratio là xương sống để đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm của một công ty BHPNT.


(i) Expense ratio: thể hiện tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Một công ty BHPNT quản lý tốt chi phí quản trị và đặc biệt là chi phí hoa hồng sẽ có expense ratio thấp.


(ii) Loss ratio: thể hiện tỷ lệ chi phí bồi thường thực tế của doanh nghiệp trên tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Đây là tỷ lệ dựa trên chi phí phát sinh nên công ty khó có thể kiểm soát. Một tỷ lệ loss ratio cao bất thường trong một thời kỳ không có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động yếu kém mà chỉ thể hiện một yếu tố bất thường (thiên tai, thảm họa) đã xảy ra trong kỳ báo cáo, ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần chú ý tìm hiểu yếu tố bất thường này để có đánh giá về mức độ ảnh hưởng của nó tới hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một công ty BHPNT tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới cũng sẽ có loss ratio cao hơn các công ty cùng ngành khác.


(iii) Combined ratio: một trong những tỷ lệ quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm. Combined ratio được tính bằng tổng của expense ratio và loss ratio. Combined ratio lớn hơn 100% cho thấy công ty đang chịu lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Các tập đoàn bảo hiểm lớn trên thế giới thường có combined ratio khoảng 97.5-98.5%, cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm thường chỉ đạt 2-3% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Điều này cũng giúp diễn giải bằng con số cho luận điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm tuy là hoạt động cốt lõi nhưng lại không đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty bảo hiểm.


Cần lưu ý rằng các công ty BHPNT tại Việt Nam tính toán bộ ba chỉ số hoạt động trên theo quy định của Bộ Tài chính và có sự khác biệt trong công thức so với các công ty BHPNT khác trên thế giới. Theo cách tính của Bộ Tài chính, tỷ lệ combined ratio của các công ty BHPNT Việt Nam sẽ thấp hơn (khả quan hơn) so với cách tính thông lệ trên thị trường thế giới. Do vậy, tác giả gợi ý một tỷ lệ combined ratio 96.5-98% là hợp lý cho một công ty BHPNT hoạt động tốt tại thị trường Việt Nam.