Các chỉ số quan trọng để đánh giá ngành ngân hàng (tiếp theo)


Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM)

Chỉ số tương quan giữa lãi thuần tín dụng (thu nhập lãi trừ toàn bộ chi phí liên quan) trên trung bình tài sản cho vay trong kỳ. Tỷ lệ này càng ổn định, ngân hàng càng có tiềm năng tăng trưởng tốt.

NIM hiện tại của các ngân hàng Việt Nam từ 2-4%, những ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng sẽ có mức NIM cao hơn.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) nhận được nhiều sự quan tâm do Đạo luật cải cách Dodd-Frank yêu cầu các tổ chức tài chính lớn và quan trọng mang tính hệ thống phải trải qua các bài kiểm tra sức chịu đựng. Tỷ lệ vốn được tính bằng cách lấy vốn của ngân hàng chia cho tài sản rủi ro.

CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản “Có” rủi ro

Vốn tự có = Vốn cấp 1 + vốn cấp 2

Vốn cấp 1 là thước đo nòng cốt về sức mạnh tài chính của một ngân hàng vì nó bao gồm vốn tự có, bao gồm chủ yếu là lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu phổ thông. Nó cũng có thể bao gồm cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, không được hoàn trả.