Các yếu tố định giá công ty trung nguồn

Cũng như các doanh nghiệp dầu khí khác, các biến thể thông thường của các phương pháp định giá dựa trên thu nhập và phương pháp định giá dựa trên giá thị trường có thể thích hợp trong việc định giá các công ty E&P trung nguồn. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rõ các đặc điểm về tài sản vô hình và mối quan hệ với các khách hàng Thượng Nguồn của các công ty Trung Nguồn.


Các tài sản vô hình có thể xác định phổ biến nhất là các mối quan hệ khách hàng theo hợp đồng. Các công ty trung nguồn ký hợp đồng nhiều năm với các công ty thượng nguồn, các điều khoản có thể kéo dài đến 20 năm (và lâu hơn, trong một số trường hợp).

Cần đầu tư đáng kể để phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để vận chuyển dầu và khí đốt. Sự gián đoạn trong bất kỳ phần nào của hệ thống này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận. Để giảm thiểu rủi ro này, các công ty trung nguồn yêu cầu đảm bảo gắn với sản xuất trong suốt thời gian của các hợp đồng dài hạn mà họ ký với các công ty thượng nguồn. Sự đảm bảo này thường được gắn với diện tích đang thăm dò. Nghĩa là, để đổi lại việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết, công ty thượng nguồn đảm bảo rằng tất cả hoạt động sản xuất từ ​​một diện tích đang được thăm dò nào đó sẽ chỉ đổ về công ty trung nguồn mà hợp đồng được ký kết. Các hợp đồng diện tích dành riêng cũng có thể bao gồm các đảm bảo về khối lượng tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi đánh giá mức độ rủi ro của các mối quan hệ hợp đồng nói trên, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc phí của các hợp đồng cơ bản, được trình bày dưới đây.

Hợp đồng phí cố định: Phí được tính trên khối lượng hàng hóa được vận chuyển, lưu kho và tập kết, giống như thu phí đường bộ.

Hợp đồng phí cố định: Một khoản phí cố định hàng tháng được đảm bảo cho việc giữ nguyên công suất, bất kể có sử dụng hết hay không.

Cam kết khối lượng tối thiểu (MVC): Các hợp đồng MVC đảm bảo một số khối lượng vận chuyển t