Cổ phiếu ưu đãi khác gì với cổ phiếu phổ thông?Có nhiều điểm khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông. Sự khác biệt chính là cổ phiếu ưu đãi thường không trao cho cổ đông quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu phổ thông thì có, thường ở mức một phiếu biểu quyết trên mỗi cổ phiếu sở hữu. Nhiều nhà đầu tư biết nhiều về cổ phiếu phổ thông hơn là về cổ phiếu ưu đãi.

Cả hai loại cổ phiếu đều đại diện cho một phần quyền sở hữu trong một doanh nghiệp và cả hai đều là công cụ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để cố gắng thu lợi từ những thành công trong tương lai của doanh nghiệp.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH


  • Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết cho cổ đông trong khi cổ phiếu phổ thông thì có.

  • Cổ đông ưu đãi quyền ưu tiên hơn về mặt thu nhập của doanh nghiệp, nghĩa họ được trả cổ tức