Cổ phiếu chu kỳ và không theo chu kỳ: khác biệt là gì?

Các thuật ngữ chu kỳ và không theo chu kỳ đề cập đến mức độ tương quan chặt chẽ giữa giá cổ phiếu của một doanh nghiệp với những biến động của nền kinh tế. Cổ phiếu theo chu kỳ và các doanh nghiệp của chúng có mối quan hệ trực tiếp đến nền kinh tế, trong khi cổ phiếu không theo chu kỳ liên tục tốt hơn thị trường khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Các nhà đầu tư không thể kiểm soát các chu kỳ của nền kinh tế, nhưng họ có thể điều chỉnh các phương thức đầu tư của mình cho phù hợp với sự lên xuống của nó. Việc điều chỉnh theo chuyển đổi kinh tế đòi hỏi sự hiểu biết về cách các ngành liên quan đến nền kinh tế. Có sự khác biệt cơ bản giữa các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế rộng lớn và những doanh nghiệp hầu như không bị ảnh hưởng bởi chúng.

CÁC CÁCH NÓI CHÍNH


  • Cổ phiếu chu kỳ dễ biến động có xu hướng theo xu hướng của nền kinh tế, trong khi cổ phiếu không chu kỳ hoạt động tốt hơn thị trường trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

  • Các doanh nghiệp cổ phiếu chu kỳ bán