CNG: Công ty hạ nguồn dầu khí có lợi nhuận hấp dẫn