Fibonacci thoái lui

Các mức Fibonacci thoái lui

Các mức thoái lui Fibonacci là các đường nằm ngang, cho biết các điểm mà mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra. Chúng được hình thành dựa trên dãy số Fibonacci, mỗi mức độ lại được liên kết với một tỷ lệ phần trăm thể hiện mức giá đã thoái lui bao nhiêu so với giá ban đầu. Các mức thoái lui Fibonacci là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Mức 50% cũng được sử dụng mặc dù không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức.

Chỉ báo này rất hữu ích vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng bất kỳ, chẳng hạn như điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Sau đó chỉ báo sẽ tạo ra các mức thoái lui giữa hai điểm đó.

Giả sử giá cổ phiếu tăng thêm 10 đô la và sau đó giảm mất 2,36 đô la. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu đã thoái lui 23,6%, đó là một số Fibonacci. Số Fibonacci được tìm thấy ở khắp nơi trong tự nhiên. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những con số này cũng có sự liên quan trên thị trường tài chính.


Công thức cho mức thoái lui Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci không có công thức. Khi chỉ báo này được áp dụng cho biểu đồ, người sử dụng sẽ chọn hai điểm. Khi hai điểm đó được chọn, các đường biểu thị mức thoái lui sẽ được vẽ theo tỷ lệ phần trăm động thái thoái lui.

Giả sử giá tăng từ 10 đô la lên 15 đô la (tăng 5 đô la) và hai mức giá này là điểm được sử dụng để vẽ chỉ báo Fibonacci thoái lui. Khi đó, mức 23,6% sẽ ở mức 13,82 đô la ($15 - ($5 x 0.236) = $13.82). Mức 50% sẽ ở mức 12,50 đô la ($15 - ($5 x 0.5) = $12.50).


Cách tính mức Fibonacci thoái lui

Như đã thảo luận ở trên, không có công thức tính toán khi nói đến mức thoái lui Fibonacci. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn.