Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông - BVPS là gì?Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông là gì?

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông (hay đơn giản là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu - BVPS) là một phương pháp để tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của một doanh nghiệp dựa trên vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong doanh nghiệp. Giá trị sổ sách của một doanh nghiệp là chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đó, chứ không phải giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó trên thị trường.

Nếu doanh nghiệp giải thể, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông cho biết giá trị còn lại của các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông (BVPS) cho biết giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông trên mỗi cổ phiếu của một doanh nghiệp.

  • Vì cổ đông ưu đãi có yêu cầu cao hơn về tài sản và thu nhập so với cổ đông phổ thông, nên vốn cổ phần ưu đãi phải được trừ khỏi vốn chủ sở hữu của cổ đông để chỉ lấy vốn chủ sở hữu dành cho cổ đông phổ thông.