Khấu hao tài sản vô hình so với Khấu hao tài sản hữu hình


Tổng quan

Chi phí của các tài sản kinh doanh có thể được phân bổ hàng năm trong suốt thời gian sử dụng của tài sản. Khấu hao tài sản vô hình so với khấu hao tài sản hữu hình là hai phương pháp tính toán giá trị cho các tài sản kinh doanh đó. Các khoản chi phí sau đó được sử dụng như một khoản khấu trừ thuế làm giảm nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét khấu hao tài sản vô hình, khấu hao tài sản hữu hình và một phương pháp phổ biến khác được các doanh nghiệp sử dụng để phân bổ một tài sản nguyên giá. Sự khác biệt chính giữa ba phương pháp liên quan đến loại tài sản được sử dụng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH


  • Khấu hao tài sản vô hình khấu hao tài sản hữu hình là hai phương pháp tính giá trị tài sản kinh doanh theo thời gian.

  • Doanh nghiệp sẽ tính toán các khoản chi phí này để khấu trừ thuế giảm nghĩa vụ nộp thuế.

  • Khấu hao tài sản vô hình một phương thức phân bổ chi phí của một tài sản vô hình trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản đó.

  • Khấu hao tài