Lưu ý khi định giá các doanh nghiệp xây dựng

Ghi nhận doanh thu và chi phí

Đối với các hợp đồng xây dựng, khi kết quả thực hiện có thể được ước tính một cách đáng tin cậy và được xác nhận bởi khách hàng, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hành xác nhận. Đối với trường hợp kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn.


Bên cạnh đó, số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu luỹ kế của một hợp đồng xây dựng đã được ghi nhận đến thời điểm báo cáo và khoản tiền luỹ kế ghi trên hoá đơn thanh toán theo tiến độ đến cùng thời điểm được ghi nhận vào khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng trên bảo cân đối kế toán.


Do đó, bên thực hiện định giá cần phải xem xét tỷ lệ phần trăm của phương pháp hoàn thành và tác động của nó đến định giá doanh nghiệp xây dựng. Phân tích tài chính và định giá một doanh nghiệp xây dựng cần phải cân nhắc đến doanh thu và chi phí ước tính của những hợp đồng chưa hoàn thành, cũng như doanh thu và chi phí ước tính của những khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu luỹ kế và khoản tiền luỹ kế trên hoá đơn thanh toán.


Doanh thu hợp đồng xây dựng trong BCTC riêng 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hoà Bình