Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của PorterNăm lực lượng của Porter là gì?

Porter's Five Forces là một mô hình xác định và phân tích năm lực lượng cạnh tranh trong mọi ngành nghề và giúp xác định điểm yếu và điểm mạnh của ngành, thường được sử dụng để xác định cấu trúc của một ngành nhằm xác định chiến lược của doanh nghiệp. Mô hình của Porter có thể được áp dụng cho bất kỳ phân khúc nào của nền kinh tế để hiểu mức độ cạnh tranh trong ngành và nâng cao lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp. Mô hình năm lực lượng được đặt theo tên của giáo sư Đại học Harvard, Michael E. Porter.

Tìm hiểu Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter

Porter's Five Forces là một mô hình phân tích kinh doanh giúp giải thích lý do tại sao các ngành công nghiệp khác nhau có thể duy trì các mức lợi nhuận khác nhau. Mô hình này được xuất bản trong cuốn sách của Michael E. Porter, “Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh” vào năm 1980. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh được sử dụng rộng rãi để phân tích cấu trúc ngành của một doanh nghiệp cũng như chiến lược của doanh nghiệp đó. Porter đã xác định năm lực lượng không thể phủ nhận đóng một phần trong việc định hình mọi thị trường và ngành công nghiệp trên thế giới, cùng một số cảnh báo. Mô hình thường được sử dụng để đo cường độ cạnh tranh, mức độ hấp dẫn và lợi nhuận của một ngành hoặc thị trường.

Năm lực lượng của Porter là:

  1. Sự cạnh tranh trong ngành