“Nước lên, bèo lên”, nhóm cổ phiếu nhỏ tăng trần hàng loạt


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản đã tiến lên vùng dẫn đầu. Hàng hóa vẫn nằm trong vùng cải thiện về dòng tiền. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ và USD trở thành kênh hút tiền kém nhất.


Thị trường Việt Nam ngày 6/9/2021