Phân tích cơ bản là gì?


Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) là một phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

Mục tiêu cuối cùng là đi đến một con số mà nhà đầu tư có thể so sánh với giá chứng khoán hiện tại để xem liệu chứng khoán đang bị định giá thấp hay được định giá quá cao.

Phương pháp phân tích cổ phiếu này được coi là trái ngược với phân tích kỹ thuật: dự báo phương hướng của giá cổ phiếu thông qua phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ như giá và khối lượng.

CÁC YẾU TỐ CHÍNH:

  • Phân tích cơ bản là một phương pháp xác định giá trị thực hoặc "giá thị trường hợp lý" của một cổ phiếu.

  • Các nhà phân tích cơ bản tìm kiếm các cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của chúng.

  • Nếu giá thị trường hợp lý cao hơn giá thị trường, cổ phiếu được coi là bị định giá thấp và được khuyến nghị mua.

  • Ngược l