Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu - Required Rate of ReturnTỷ lệ lợi nhuận yêu cầu (RRR) là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu (RRR) là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, như là sự bù đắp cho một mức rủi ro nhất định liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu đó. RRR cũng được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp để phân tích khả năng sinh lời của các dự án đầu tư tiềm năng.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

  • Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, để bù đắp cho họ đối với một mức rủi ro nhất định.

  • Để tính toán chính xác RRR và tăng hiệu dụng của nó, nhà đầu tư cũng phải xem xét chi phí sử dụng vốn của mình, lợi nhuận có được từ các khoản đầu tư cạnh tranh khác và lạm phát.

  • RRR là tỷ lệ sinh lợi tối thiểu chủ quan; điều này có nghĩa là một người về hưu sẽ có mức chấp nhận rủi ro thấp hơn và do đó chấp nhận lợi nhuận nhỏ hơn so với một nhà đầu tư mới tốt nghiệp đại học và có thể có khẩu vị rủi ro cao hơn.

RRR cũng được biết đến như là tỷ lệ ngưỡng (ngưỡng thu hồi vốn); tương tự như RRR, tỷ lệ ngưỡng biểu thị mức đền bù thích hợp cần thiết cho mức độ rủi ro hiện tại. Các dự án rủi ro cao hơn thường có tỷ lệ ngưỡng hoặc RRR cao hơn so với những dự án ít rủi ro hơn.</