Thu nhập từ hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại


Do là đặc thù ngành kinh doanh tiền tệ nên cấu trúc BCTC của ngân hang sẽ có sự khác biệt với các doanh nghiệp sản xuất thông thường. Lợi nhuận của ngân hàng thường tới từ nhiều nguồn, trong đó, những nguồn thu nhập chính bao gồm (i) thu nhập từ hoạt động cho vay, (ii) thu nhập từ hoạt động dịch vụ, (iii) thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán, (iv) thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần. Cơ cấu thu nhập sẽ khác nhau cho mỗi ngân hàng và theo từng thời kỳ, tuy nhiên, do các ngân hàng ở Việt Nam phần lớn là ngân hàng thương mại với hoạt động kinh doanh chủ yếu là nhận tiền gửi và cho vay nên thu nhập từ hoạt động cho vay sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất, quyết định tới lợi nhuận cuối cùng của ngân hàng.


Nhà đầu tư cần nắm vững bản chất các nguồn thu của ngân hàng để có cơ sở đánh giá đúng năng lực hoạt động và tiềm năng phát triển của ngân hàng.


Thu nhập từ hoạt động cho vay

Bản chất thu nhập từ hoạt động cho vay của ngân hàng tới từ việc huy động nguồn tiền gửi nhàn rỗi từ nền kinh tế (cá nhân, tổ chức) và cho vay lại trên thị trường với lãi suất cao hơn. Khoản mục “Thu nhập lãi thuần” trên Báo cáo KQHĐKD cho thấy khoản lãi của ngân hàng thu được sau khi đã trừ đi chi phí huy động tiền gửi (chưa trừ đi các chi phí hoa hồng cho nhân viên tín dụng). Để đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng, nhà đầu tư cần chú ý vào 2 yếu tố (i) giá vốn huy động đầu vào, (ii) chất lượng cho vay ra và (iii) hiệu quả sinh lời.