Thuyết thị trường hiệu quả: Thị trường chứng khoán có hiệu quả không?Một cuộc tranh luận quan trọng giữa các nhà đầu tư là liệu thị trường chứng khoán có hiệu quả hay không - nghĩa là liệu nó có phản ánh tất cả thông tin được cung cấp cho những người tham gia thị trường tại bất kỳ thời điểm nào hay không. Giả thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis) cho rằng tất cả các cổ phiếu đều được định giá hoàn hảo theo đặc tính đầu tư vốn có của chúng, mà tất cả những người tham gia thị trường đều sở hữu như nhau.

Các lý thuyết tài chính mang tính chủ quan. Nói cách khác, không có luật nào được chứng minh trong tài chính. Thay vào đó là các khái niệm cố gắng giải thích cách thị trường hoạt động. Ở đây, chúng ta hãy xem xét vị trí mà giả thuyết thị trường hiệu quả đã thiếu sót trong việc giải thích hành vi của thị trường chứng khoán. Mặc dù có thể dễ dàng nhận thấy một số khiếm khuyết trong lý thuyết, nhưng điều quan trọng là phải khám phá sự phù hợp của nó trong môi trường đầu tư hiện đại.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Giả thuyết thị trường hiệu quả giả định tất cả các cổ phiếu đều được giao dịch theo giá trị hợp lý của chúng.