Trụ đỡ nhưng tiền vẫn chỉ vào nhóm đầu cơ, rủi ro điều chỉnh lớn


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường Việt Nam 22/09/2021