Trụ chỉnh, nhóm vốn hóa nhỏ hồi phục, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn lại tăng


Bản đồ tài sản thế giới cho thấy mặc dù chứng khoán vẫn nằm trong vùng dẫn dắt, momentum của tài sản này đã suy yếu. Bất động sản hiện vẫn nằm trong vùng cải thiện. Hàng hóa và USD đang trong vùng suy yếu. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp đang là kênh hút tiền kém nhất.


Thị trường Việt Nam 18/2/2022