Trung bình động đơn giản (SMA)Hiểu về đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là đường trung bình số học được tính bằng cách cộng các mức giá gần đây và sau đó chia cho số khoảng thời gian trong phép tính. Ví dụ: bạn có thể tính trung bình động đơn giản bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày và sau đó chia tổng này cho 10.

Mức trung bình trong ngắn hạn sẽ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ sở, trong khi mức trung bình dài hạn sẽ phản ứng chậm hơn. Ngoài đường trung bình động đơn giản còn có các loại đường trung bình động khác, bao gồm đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).

Đường trung bình động đơn giản có thể tùy chỉnh được cho các khoảng thời gian khác nhau. Cách tính sẽ tương tự như ví dụ trên. Đường trung bình động đơn giản giúp loại bỏ sự biến động và giúp bạn dễ dàng quan sát xu hướng giá của một cổ phiếu. Nếu đường trung bình động đơn giản hướng lên, điều này có nghĩa là giá của cổ phiếu đang tăng. Nếu nó hướng xuống, điều đó có nghĩa là giá của cổ phiếu đang giảm. Khung thời gian được sử dụng càng dài thì đường trung bình đơn giản càng mượt (ít biến động). Đường trung bình động ngắn hạn dễ biến động hơn, nhưng lại phản ánh dữ liệu sát sao hơn.


Cân nhắc đặc biệt

Ý nghĩa phân tích

Đường trung bình động là một công cụ phân tích quan trọng được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại và khả năng xu hướng đó thay đổi. Cách sử dụng đơn giản nhất của SMA trong phân tích kỹ thuật là để