VNIndex vẫn nằm trong pha giảm, kiên nhẫn chờ một cú washout?Bản đồ dòng vốn toàn cầu cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu tiếp tục suy yếu trong khi dòng vốn vào hàng hóa nông nghiệp đang dẫn đầu bên cạnh bất động sản. USD và trái phiếu chính phủ dù vẫn nằm trong vùng cải thiện nhưng có dấu hiệu yếu đi. Dòng tiền vào hàng hóa năng lượng đã vượt lên vùng cải thiện.


Thị trường ngày 26/07/2021

Hầu hết các ngành đều hồi phục trong phiên giao dịch 27/07, trong đó mạnh nhất là nhóm ngành công nghệ thông tin. Nhóm ngành lớn nhất của thị trường là tài chính vẫn suy giảm.