Dùng Google Sheet để lấy Báo Cáo Tài Chính trên web

Bài trước mình đã giới thiệu tới các anh chị về cách lấy data web cafef. Các bước làm bài trước có vẻ hơi phức tạp và không phù hợp với một số version cũ của excel. Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cách lấy data đơn giản hơn bằng Google Sheet. Bạn mở Google sheet ra, chọn 1 ô bất kì, A1 chả hạn, và copy paste dòng code sau: =IMPORTHTML("url","table",3) url là đường dẫn tới trang mà bạn cần tải báo cáo. Khi bạn enter dòng này sẽđược heading của bảng cáo cáo tài chính trong web cafef Kết quả: Ô thứ ở dòng kế đó bạn copy paste dòng sau: =IMPORTHTML("url","table",4) Thì sẽ ra được nội dung báo cáo tài chính như sau:

Dùng Google Sheet để lấy Báo Cáo Tài Chính trên web

Bài trước mình đã giới thiệu tới các anh chị về cách lấy data web cafef. Các bước làm bài trước có vẻ hơi phức tạp và không phù hợp với...